بیمارستان های شهرکرد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد آموزشی، درمانی، پژوهشی چهارراه مولوی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشکده علوم پزشکی
بیمارستان هاجر شهرکرد آموزشی، درمانی خیابان پرستار - بیمارستان هاجر
بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد آموزشی، درمانی خیابان پرستار - بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان رسالت چالشتر شهرکرد آموزشی، درمانی کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ سامان - بیمارستان رسالت چالشتر
بیمارستان امام علی (ع) شهرکرد درمانی کیلومتر٧جاده شهرکرد - فرخشهر - بیمارستان امام علی (ع)
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع) شهرکرد آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار شریعتی - روبروی اداره مالیاتی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)
پلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع) شهرکرد آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان سعدی - نرسیده به چهارراه فصیحی - پلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع)