بیمارستان های شفت‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) شفت‌ درمانی میدان انقلاب - خیابان ولیعصر - بیمارستان امام رضا (ع)