بیمارستان های شازند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان تامین اجتماعی شازند درمانی کیلومتر 1 جاده اراک - بیمارستان تامین اجتماعی
بیمارستان درمانگاه درمان بستر امام رضا (ع) شازند آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان دادگستری - بیمارستان درمانگاه درمان بستر امام رضا (ع)