بیمارستان های شادگان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان‌ درمانی ورودی شهرشادگان - جاده کمربندی - جنب ایستگاه برق شهید احمدیان - بیمارستان شهید معرفی زاده