بیمارستان های سیاهکل‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان غدیر سیاهکل‌ درمانی خیابان امام - خیابان شهید انصاری - بیمارستان غدیر