بیمارستان های سپیدان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان‌ درمانی بلوار امام حسین - بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان
بیمارستان قمربنی هاشم (ع) سپیدان‌ درمانی بیضا - بلوار سیبویه - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی - بیمارستان قمربنی هاشم (ع)