بیمارستان های سرخس‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان لقمان حکیم سرخس‌ درمانی بلوار ولیعصر - بیمارستان لقمان حکیم سرخس