بیمارستان های سرباز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولایت سرباز آموزشی، درمانی، پژوهشی راسک - بلوار امام - بیمارستان ولایت