بیمارستان های سرایان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام علی (ع) سرایان درمانی بلوار شفا - بیمارستان امام علی (ع)