بیمارستان های ساوه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مدرس ساوه‌ درمانی خیابان شهید مطهری - بلوار شهید مدرس - بیمارستان مدرس
بیمارستان شهید چمران ساوه‌ درمانی جاده قدیم تهران - جاده گلها - بیمارستان شهید چمران
بیمارستان شهدای 17 شهریور ساوه‌ درمانی خیابان مطهری - بلوار مدرس - بیمارستان شهدای 17 شهریور
بیمارستان حضرت فاطمه (س) ساوه‌ درمانی میدان دانشگاه - بلوار شهید ناصری ( دادگستری) - بیمارستان حضرت فاطمه (س)