بیمارستان های زهک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سیدالشهدا (ع) زهک درمانی خیابان پرستار - بیمارستان سیدالشهدا (ع)