بیمارستان های زرین دشت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت درمانی بلوار خلیج فارس - جنب شبکه بهداشت و درمان- بیمارستان امام موسی کاظم (ع)