بیمارستان های زرندیه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه درمانی مامونیه - خیابان شهید محمدیان - بیمارستان شهدای آسیابک