بیمارستان های زرند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سینا زرند درمانی خیابان شهید چمران - کوچه شهید پاسداران - بیمارستان سینا
بیمارستان امام علی (ع) زرند درمانی بلوار جمهوری اسلامی - خیابان پرستار - بیمارستان امام علی (ع)