بیمارستان های ری

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان باب الحوائج ری‌ درمانی شهر ری - بیمارستان باب الحوائج
بیمارستان صدیقه زهرا (س) ری‌ درمانی شهر ری - دولت آباد - بلوار قدس - بیمارستان صدیقه زهرا (س)
بیمارستان یادگار ری‌ درمانی شهر ری - بیمارستان یادگار