بیمارستان های رودبار جنوب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رودبار ( بیمارستان ۲۴ تختخوابی) رودبار جنوب درمانی خیابان آزادی - بیمارستان رودبار جنوب
بیمارستان 32 تختخوابی سیدالشهدا (ع) رودبار جنوب درمانی خیابان رسالت - بیمارستان 32 تختخوابی سیدالشهدا (ع)