بیمارستان های روانسر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان درمانگاه روانسر روانسر آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار معلم - روبه روی مسجد ویس القرن - بیمارستان درمانگاه روانسر