بیمارستان های دیواندره‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره‌ درمانی خیابان شهید باقری - روبه روی فرمانداری - بیمارستان امام خمینی (ره )