بیمارستان های دهلران

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای دهلران دهلران‌ درمانی خیابان فارابی - بیمارستان شهدای دهلران