بیمارستان های درگز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) درگز درمانی میدان مادر - بلوار پرستار - بیمارستان امام خمینی (ره)