بیمارستان های دامغان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 11 محرم دامغان دامغان‌ درمانی خیابان امام - روبه روی پاساژ مطلب خان - بیمارستان 11 محرم
بیمارستان برادران رضائی دامغان‌ درمانی خیابان امام خمینی - روبروی شهرداری - بیمارستان برادران رضائی
بیمارستان ولایت دامغان‌ درمانی میدان دانشجو - بلوار چشمه علی - بیمارستان ولایت دامغان
کلینیک تخصصی برادران رضایی دامغان دامغان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام خمینی - روبه روی شهرداری - کلینیک تخصصی برادران رضایی دامغان