بیمارستان های داراب‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب‌ درمانی بلوار آیت الله خامنه ای - امام حسن مجتبی (ع)