بیمارستان های خمین‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) خمین‌ درمانی بلوار پاسداران - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان حضرت زینب کبری (س) خمین‌ درمانی بلوار قدس - بیمارستان حضرت زینب کبری (س)