بیمارستان های خمینی شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ساعی خمینی شهر خمینی شهر آموزشی، درمانی خمینی شهر - بلوار شهید مطهری - روبروی قرض الحسنه قوامین - بیمارستان ساعی
بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر خمینی شهر درمانی خیابان بوعلی - بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی