بیمارستان های خمیر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور خمیر درمانی ابتدای بلوار امام خمینی (ره) - روبروی دانشگاه پیام نور - بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور