بیمارستان های خلخال‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال‌ آموزشی، درمانی میدان بسیج - مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال