بیمارستان های خرمشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میدان معلم - بلوار شهدای سازمان آب - روبروی سازمان آبفا - بیمارستان ولیعصر (عج)