بیمارستان های خرمدره

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بوعلی سینا خرمدره خرمدره‌ درمانی بلوار امام – جنب شرکت مینو – بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
کلینیک ویژه بیمارستان بوعلی سینا خرم دره خرمدره‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خرم دره -خ