بیمارستان های خدابنده‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) خدابنده‌ درمانی خدابنده - خیابان شفا - بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)
کلینیک ویژه بیمارستان امیرالمومنین (ع) خ خدابنده‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خدابنده خ