بیمارستان های خاش‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) خاش‌ درمانی خیابان امام خمینی - جنب دانشگاه آزاداسلامی - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان امام خمینی (ره) خاش‌ درمانی خیابان امام خمینی (ره) - بلوارخیام - بیمارستان امام خمینی (ره)