بیمارستان های جوانرود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود درمانی خیابان برادران امینی - بیمارستان حضرت رسول (ص)