بیمارستان های ثلاث باباجانی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان درمانگاه ثلاث باباجانی ثلاث باباجانی آموزشی، درمانی، پژوهشی تازه آباد - ورودی شهر - پشت بنزین کامرانی - مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تازه آباد - بیمارستان درمانگاه ثلاث باباجانی