بیمارستان های تکاب‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء تکاب تکاب‌ درمانی تکاب - خیابان انقلاب - بیمارستان شهداء تکاب