بیمارستان های تویسرکان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان‌ درمانی باوار شهید بهشتی - بیمارستان ولیعصر (عج)