بیمارستان های تنکابن‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید رجایی تنکابن‌ درمانی خیابان جمهوری - بیمارستان شهید رجایی