بیمارستان های تاکستان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان تاکستان‌ درمانی انتهای خیابان شهید رجائی - بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان
بیمارستان شفاء تاکستان تاکستان‌ درمانی خیابان فکوری - بیمارستان شفاء تاکستان
پلی کلینیک تخصصی قدس تاکستان تاکستان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهید رجایی - خیابان پیشگامان دانش آموزی - پلی کلینیک تخصصی قدس