بیمارستان های بیجار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) بیجار درمانی بلوار شهید رحمانی - بیمارستان امام حسین (ع)