بیمارستان های بوکان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید قلیپور بوکان بوکان‌ درمانی بلوار شهدا - بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان