بیمارستان های بهمئی

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مرکز درمان بستر بهمئی بهمئی درمانی خیابان وحدت - بیمارستان مرکز درمان بستر بهمئی