بیمارستان های بهار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آیت الله بهاری بهار درمانی بهار - بلوار کشاورز - بیمارستان آیت الله بهاری