بیمارستان های بندر لنگه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء بندر لنگه آموزشی، درمانی بلوار معلم - خیابان شهداء - بیمارستان شهداء
بیمارستان شهدای بندرلنگه بندر لنگه درمانی بین لنگه وکنگ روبروی دانشگاه آزاد