بیمارستان های بشرویه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شفا بشرویه درمانی بشرویه - بلوار جهاد - بیمارستان شفا