بیمارستان های بشاگرد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد درمانی شهرستان بشاگرد - بیمارستان بقیه الله الاعظم