بیمارستان های بستک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فکری بستک درمانی خیابان ولیعصر - بیمارستان فکری
بیمارستان فارابی بستک درمانی بلوار دکتر سعیدی - خیابان دکتر سعیدی - بیمارستان فارابی