بیمارستان های بردسیر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان قائم (عج) بردسیر درمانی بلوار آزادگان - بیمارستان قائم (عج)