بیمارستان های بجستان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان درمانی بجستان - میدان طالقانی - بیمارستان آیت الله مدنی