بیمارستان های بافق‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بافق‌ آموزشی، درمانی میدان ولیعصر - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
بیمارستان حکیم بهابادی بافق‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بهاباد - ابتدای خیابان امام - بیمارستان حکیم بهابادی