بیمارستان های ایذه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء ایذه ایذه‌ درمانی خیابان حر - بیمارستان شهداء ایذه