بیمارستان های ایجرود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ایثار ایجرود درمانی شهرستان ایجرود - شهر زرین آباد - جاده جوقین - بیمارستان ایثار