بیمارستان های امیدیه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهیدایرانپور امیدیه‌ درمانی بهداشت و درمان اغاجاری - بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)